2. Programma >2016

Programma ter voorbereiding op de Algemene Kennis en Vaardigheden assessments (=AKV)

1. Introductiebijeenkomst over de contouren van de maatwerk workshops binnen het scholingstraject

·       Structuur, inhoud en werkvormen

·       De rol van de leden van de werkgroep als:

a.     als ambassadeur bij het welkom heten van nieuwe collega’s bij de AZC’s;

b.     als inhoudsdeskundige aansluitend aan het uitvoeren van de AKV- en BI-

voortgangstoetsen;

c.     als ervaringsdeskundige teacher en coach voor volgende collega’s. Van ‘Learning naar Teaching’ en wat hiervoor nodig is.

2. Introductiebijeenkomst over het vormgeven van de stages

·       het proces van inventarisatie van leerdoelen, het maken van stageplannen, het kennismaken met begeleiders, de start van de stages in het UMCG e.a. ziekenhuizen en Beatrixoord. Schriftelijke rapportages, presentatie in de werkgroep en op basis hiervan, stageplannen/-doelen aanpassen. 

3. Introductiebijeenkomst over de coaching

·       afstemming over wederzijdse wensen en mogelijkheden

·       begeleiding bij vragen over o.a. de workshops/ resultaten voortgangstoetsen respectievelijk om de oefening in de medische taal te intensiveren op basis van de resultaten van de voortgangstoetsen;

·       het lezen, schriftelijk samenvatten en presenteren van eenvoudige Nederlandstalig medische artikelen (‘Hoe behandel ik mijn dokter’, ‘Hoe zit het met staan’?);

·       afstemming tussen Talencentrum, taalcoaches en vakcoaches (wie doet wat, wanneer?) 

 

4. Het uitvoeren van de voortgangstoetsen (AKV en BI) van de opleiding geneeskunde voor een 0-meting

·       het voorafgaand toelichten van de vragen gevolgd door het individueel beantwoorden hiervan, het bespreken van de individuele- en groepsresultaten,

het inventariseren van lacunes en het wegnemen hiervan middels workshops, e-learning, colleges, abstracts e.d.

 

5. Workshops over het gebruik van Internet

·       ‘Introductie op het gebruik van zoekmachines’ (Google.nl, Google Scolar, BrowZine, UpToDate.com, Accessmedicine.com, PubMed, de Cochrane Library) voor het vinden van EB-literatuur en onderzoekdata (maandag 6/2/17)

·       ‘Het volgen van vakinhoudelijke nascholing via Internet’; het vinden van E-journals, JOVE.com, videotijdschriften, MOOC’s en online seminars door ‘leading experts’

·       ‘De opbouw van wetenschappelijke artikelen, het kritisch lezen en gestructureerd samenvatten op essentie; tips & tricks’

·       ‘Het gebruik van NHG-standaarden, het Farmacotherapeutisch Kompas en het gebruik van het (elektronisch) patiëntendossier’

·       ‘Klinische vragen over diagnostiek en behandeling; CAT’s ->PICO’s -> PubMed/ de Cochrane Library en het beoordelen op validiteit, significantie en generaliseerbaarheid’

 

6. Workshop over het maken van e-learning materiaal

·       ‘introductie op het gebruik van smartphones voor video-opnamen, het editen en publiceren van videomateriaal op Vimeo. Het opnemen, editen en publiceren van videomateriaal in duo’s m.b.v. praktijkopdrachten. Het onderling presenteren en op video vastleggen van de ervaringen tijdens een Masterclass.

 

7. Workshop over het maken van een PowerPoint/ Apache OpenOffice Impress presentatie

·       Introductie op het gebruik van PowerPoint/ Impress, de gouden standaard, does & dont’s, tips & tricks, het maken van een presentatie gebaseerd op een eerder gemaakte schriftelijke samenvatting van een Nederlandstalig artikel (‘Hoe behandel ik mijn dokter’, ‘Hoe zit het met staan’)

 

8. Workshop ‘ de simulatiepatiënt’ en carrousels

·       de gestandaardiseerde rol van de simulatiepatiënt in het medisch onderwijs, het gebruik van scenario’s e.d. gevolgd door;

·       deelname aan meerdere carrousels met studenten geneeskunde binnen het Klinisch Vaardigheden onderwijs als getrainde simulatiepatiënt ‘ in de rol van een ‘buitenlandse patiënt met gezondheidsklachten’ gevolgd door:

·       het in de rol van de arts deelnemen aan carrousels met studenten geneeskunde als simulatiepatiënt door;

o   een geheel consult te voeren in 20’ (anamnese, lichamelijk onderzoek, uitleg over de waarschijnlijkheidsdiagnose en het vervolgbeleid)

o   een schriftelijk verslag in 10’ te maken van de bevindingen, een probleemlijst, een differentiaal diagnose en het verdere beleid conform de opbouw van een medisch dossier.

9. Workshops ‘ ‘Kennis van de Nederlandse Gezondheidszorg’

·       introductie op de thema’s en het gebruik van het studieboek ‘Volksgezondheid en Gezondheidszorg’, Mackenbach/Stronks (8e herziene druk) dat de basis vormt voor de workshops

·       In duo’s worden enkele van de 9 hoofstukken en 7 thema’s bestudeerd, schriftelijk samengevat, online getoetst, gepresenteerd m.b.v. PowerPoint / Impress presentaties tijdens Masterclasses.

 

10. Workshops ‘Engelse leesvaardigheid’

·       Beheersing van de Engelse taal op B2-C1 niveau is een voorwaarde op de assessment te kunnen doen. Centraal staan het lezen van Engelstalige artikelen, het beantwoorden van multiple choice vragen in het Engels, het begrijpen en verwerken van de hoofdgedachte van de tekst en onderlinge relaties tussen delen van de tekst en het kunnen trekken van conclusies over de mening van de auteur.

 

11. Workshops ‘Ethiek en ethische dilemma’s in de gezondheidszorg en de rol de professional’

·       tijdens deze workshop staan reflectie en het stimuleren van kritische denkvaardigheden centraal; wat is het dilemma, wat is een ethisch dilemma, hoe sta ik daar tegenover vanuit mijn ervaringen, hoe denken anderen daarover, wat zijn de verschillende perspectieven?

 

Programma ter voorbereiding op de beroepsinhoudelijke assessments (=BI)

 

12. Workshop ‘ hands-on vaardigheden in de praktijk’

·       Tijdens deze workshop ligt het accent op het opdoen van hands-on vaardigheden bij het reanimeren, infuus inbrengen en hechten

 

13. Workshops gericht op het wegnemen van lacunes gebaseerd op de resultaten van de beroepsinhoudelijke voortgangstoetsen (zie 4)

·       Hierbij kan gedacht worden aan workshops, e-learning, en het bijwonen van colleges gericht op het wegwerken van lacunes op het gebied van medische basiskennis zowel als klinische kennis en -vaardigheden.

·       Naar verwacht zal op het gebied van medische basiskennis extra aandacht uit moeten gaan naar kennisgebieden als medische psychologie, -ethiek, –sociologie en gezondheidsrecht. Dit gezien de culturele verschillen met Nederland.

 

14. ‘Journal groups’

·       Deze besprekingen lopen als een rode draad door het gehele programma. De focus ligt op mondelinge presentaties van schriftelijke samenvattingen over bestudeerde boeken en websites ter voorbereiding op zowel de AKV- en BI-toetsen (zie 3.1 t/m 3.3. bij de assessments)

 

Geraadpleegde artikelen in volgorde van verschijning

·       P.G.P. Herfs, Universiteit Utrecht/ ENCOMER, ‘de assessmentprocedure voor buitenlandse artsen; een balans na 7 jaar’ maart 2013

·       S. van der Kamp, N. Langerak, M. Hollander, Panteia, ‘Evaluatieonderzoek, toelatingsprocedure buitenlandse artsen’, 29 juli 2014

 

·       L.R. Kooij, Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ‘Reglement Kennis- en Vaardighedentoetsen voor artsen’, 27 augustus 2014

·       Taleninstituut Babel Utrecht, ‘De algemene Kennis en Vaardighedentoets, informatie voor kandidaten 2014 en 2015’, 26 november 2014

·       Overheid.nl, ‘Circulaire Vakbekwaamheid Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid’, 22 mei 2015

·       Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen , ‘Het assessment en de deeltoetsen medische basiskennis, klinische kennis en klinische vaardigheden’, augustus 2016

·       H.B.M. van de Wiel, Ch.L. Brugman, Wenckebach Instituut UMCG, ‘Het versneld doorlopen van het BIG-traject, inventarisatie van verwachtingen vanuit de werkgroep ‘Wisdom from Abroad; quality bij Diversity’, 1 augustus 2016

·